Pradinis ugdymas (1–4 kl.)

Pradinio ugdymo pakopa apima mokymą(si) 1–4 klasėse. Į pirmą klasę priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 m., tačiau gali būti priimti ir jaunesni – 6 m. vaikai, įvykdę priešmokyklinio ugdymo programą. Pradiniame ugdyme mokymas grindžiamas darniu visų ugdymo sričių (dorinis, kalbinis, matematinis, gamtamokslinis, socialinis, meninis, technologinis, kūno kultūros, sveikatos) įtraukimu. Ugdymas organizuojamas atsižvelgiant į besimokančiojo individualius gebėjimus, užtikrinant kokybišką besimokančiojo dalyvavimą bendrose mokymosi veiklose, mokymąsi grupėje (lavinant socialines ir komunikacines kompetencijas). Ugdymas grindžiamas visapusiško integruoto dvikalbio (lietuvių ir anglų) mokymo(si) strategija.

UGDYMO GAIRĖS

 • Nuoseklus ugdymas, apimantis skirtingų ugdymo pakopų integraciją nuo ikimokyklinio iki vidurinio ugdymo;
 • Kompleksinė pagalba, iškilus mokymosi problemoms (logopedo, psichologo konsultacijos, ugdymo specialistų pagalba);
 • Bendradarbiavimas su Vytauto Didžiojo universiteto akademine bendruomene;
 • Anglų kalbos pagal Cambridge programą, ispanų kalbos, dailės, muzikos, šokių, teatro pamokas bendradarbiaudami su pradinio ugdymo mokytojais organizuoja ir vykdo mokytojai dalykininkai.
 • Pradinis ugdymas grindžiamas kontekstualumo ir integralumo principais;
 • Mokykloje prioritetas teikiamas aktyviems mokymo metodams, projektinėms veikloms ir pan.;
 • Ankstyvasis užsienio kalbų mokymas (nuo 1 kl. – anglų kalbos pamokos pagal Cambridge programą, nuo 2 kl. – ispanų kalbos pamokos);

APLINKA

 • Kuriama tolerantiška, emociškai ir fiziškai saugi aplinka;
 • Pamokos mokiniams organizuojamos pagrindinėje klasėje, kurioje įrengtos darbo ir poilsio zonos;
 • Tyrinėjimų, šokio, kūno kultūros, teatro, dailės ir technologijų pamokos organizuojamos atskirose, šiems užsiėmimams pritaikytose patalpose;
 • Kiekvieną dieną vaikai laiką leidžia lauke (vyksta lauko pertrauka);
 • Mokyklos viduje įrengtos poilsio zonos (skaitymo, interaktyvių žaidimų, stalo tenisas ir pan.);
 • Klasės aprūpintos kompiuteriais, interaktyviais ekranais, ugdymo procese naudojami planšetiniai kompiuteriai, interaktyvios grindys ir kitos įvairios kompiuterinės mokymosi priemonės;
 • Maitinimas organizuojamas mokyklos valgykloje.

Pirmokų tvarkaraštis

Laikas Veikla
8:30-9:05 val. Ryto ratas, pamoka
9:05-9:20 val. Pusryčiai
9:20–9:30 val. Pertrauka
9:30–11:55 val. Pamokos
11:55–12:15 val. Pietūs
12:15–12:45 val. Lauko pertrauka
12:45–14:25 val. Pamokos, pertraukos
14:25–14:50 val. Pamokos, pamokų ruoša
14:50-15:05 val. Pavakariai
15:05–18:30 val. Pamokų pabaiga, popamokinė grupė, būreliai

2–4 klasių mokinių tvarkaraštis

Laikas Veikla
8:30 val. Pamokų pradžia
9:15 val. Pusryčiai
9:30–12:05 val. Pamokos, pertraukos
12:05–12:45 val. Pietūs, laikas lauke
12:55–15:20 val. Pamokos, pamokų ruoša
15:20 val. Pavakariai
15:35–16:00 val. Konsultacijų laikas
16:00–18:30 val. Pamokos, pamokų ruoša
15:25 val. Pavakariai
16:00–18:30 val. Popamokinė grupė, būreliai

KAINA

Pavadinimas Kaina
Mėnesio mokestis (mokama 10 mėn.) 680 Eur/mėn.
Maitinimo kaina 10.20 Eur/d.
Mokslo metų mokestis 480 Eur/m.

Į mėnesio mokestį (rugsėjis–birželis) įskaičiuota:

 • Kasdienis ugdymas pagal pagrindinio ugdymo programą 7:45–16.00 val.;
 • Psichologo konsultacijos;
 • Mokytojų konsultacijos;
 • Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose;
 • Papildomi ugdymo programos moduliai.
Į mokslo metų mokestį įskaičiuota:
 • Aprūpinimas vadovėliais, pratybomis, bendromis mokymosi priemonėmis;
 • Priemonės dailės, tyrinėjimų ir kt. pamokoms;
 • Išlaidos higienos ir ūkio priemonėms;
 • Licėjaus nuotolinio mokymo(si) platforma „GOOGLE for Education“;
 • Dalyvavimas pirminiuose mokinių olimpiadų etapuose;
 • Edukacinės išvykos Vilniaus mieste (renginių bilietų, edukacinių programų išlaidos)*;
 • Programinės įrangos ir kitos licencijos;
 • Bendruomeniniai renginiai licėjuje;
 • Draudimas nuo nelaimingų įvykių.
  *per metus į metinio mokesčio kainą įskaičiuotos dvi išvykos (be transporto išlaidų).
Kiti mokesčiai:
 • Maitinimas: pusryčiai – 1,50 Eur, pietūs – 6,50 Eur, pavakariai – 2,20 Eur;
 • Jei užsakomas specialus maistas alergiškiems vaikams, taikomas papildomas antkainis;
 • Popamokinė priežiūra (16:00–18:30 val.) – 85 Eur/mėn. arba 6 Eur/d.;
 • Licėjaus uniformos kaina;
 • Papildomų užsiėmimų (plaukimas, šachmatai, robotika, kovų menai, keramika ir pan.) kaina.
Registruotis