Investuojame į ateities lyderius

Jei siekiate pažinti save bei pasaulį bendraudami ir bendradarbiaudami, vertinate dialogą, smalsumą, iniciatyvą ieškoti ir atrasti, drąsų bei atsakingą susitikimą su savimi ir kitu, kviečiame tapti „Sokratus“ bendruomenės dalimi. Čia, dinamiškoje bei patrauklioje aplinkoje, auga laisvos ir laimingos, aukščiausių akademinių tikslų siekiančios asmenybės, kurias ugdome kūrybiškai veikdami, akcentuodami mokomųjų dalykų integralumą ir tarpusavio sąsajas, vadovaudamiesi nacionalinėmis bei europietiškomis vertybėmis, puoselėdami lygiavertį ugdymą lietuvių ir anglų kalbomis. „Sokratus“ siekiame plėsti kalbinio, kūrybinio ir kultūrinio mąstymo ribas, ugdyti gebėjimą atskleisti individualias galias, atrasti originalų būdą būti bendruomenėje ir sėkmingai veikti globalėjančiame pasaulyje.

Gintaras Tubelis. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo vadovas

KAS MES ESAME?

Vizija
Puoselėjanti humanistines vertybes, dinamiška ir patraukli, brandžias ir laimingas asmenybes bei ateities lyderius ugdanti saugi mokykla, o mokymosi rezultatai pripažįstami nacionaliniu bei tarptautiniu lygiais.

Misija
Ugdyti laisvą ir laimingą, kūrybingą asmenybę, besivadovaujančią nacionalinėmis ir europietiškomis vertybėmis bei siekiančią aukščiausių pripažįstamų mokymosi pasiekimų bei lyderystės.

Licėjaus tikslas
Dvikalbio ugdymo mokykla, kurioje plėtojamas lygiareikšmis ugdymas lietuvių ir anglų kalbomis, siekianti išugdyti laisvą ir laimingą, kūrybingą asmenybę, siekiančią aukščiausių pripažintų mokymosi pasiekimų bei sėkmingos karjeros.

Ugdymo sistema
Humanistine filosofija pagrįsta visapusiško ugdymo sistema. Jos esmė yra orientacija į kiekvieną ugdytinį atskirai, kur kiekvienas gali įsisavinti mokymo programą savo tempu.

KODĖL VERTA RINKTIS?

Ugdymas, orientuotas į vaikų pasiekimų ir gebėjimų lavinimą

Mažas mokinių skaičius klasėse

Visos dienos mokykla

Balansas ugdymo procese

Nuolatinis grįžtamasis ryšys

Greitas problemų sprendimas

Patogi vieta mieste

Mokinių poreikiams pritaikyta infrastruktūra

Dvikalbis ugdymas

Cambridge programa

MŪSŲ MOKINIAI

Auga saugioje aplinkoje, o iškilus problemoms suteikiama greita ir profesionali pagalba

Gauna kokybišką, diferencijuotą ir į vaiką
orientuotą ugdymą

Džiaugiasi papildomomis ugdomosiomis veiklomis

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas vaikams nuo 1,5 m. Darželyje lanksčiai adaptuojame skirtingas ugdymo sistemas ir įvairius metodus, kurie integruojami kuriant ir įgyvendinant ugdymo turinį. Ugdymas orientuotas ne tik į konkrečių sričių žinias, bet ir į vaiko pasiekimų bei gebėjimų lavinimą. Ugdymo turinys kuriamas atsižvelgiant į konkrečius vaikų poreikius ir galimybes, orientuojantis į jų individualius pasiekimus.

Priešmokyklinis ugdymas (0 kl.)

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas 5–7 m. amžiaus vaikams, kurie ruošiami pagal priešmokyklinio ugdymo programą bei papildomą licėjaus ugdymo sampratą. Priešmokykliniame ugdyme lanksčiai taikomos skirtingos ugdymo sistemos ir įvairūs mokymo metodai, kurie integruojami į priešmokyklinio ugdymo programą. Ugdymas orientuotas ne tik į konkrečių sričių žinias, bet ir į vaiko pasiekimų bei gebėjimų lavinimą, pasiruošimą mokyklai individualiu, vaikui pritaikytu būdu, atsižvelgiant į konkretaus vaiko gebėjimus, poreikius, galimybes. 

Pradinis ugdymas (1–4 kl.)

Pradinio ugdymo pakopa apima mokymą(si) 1–4 klasėse. Į pirmą klasę priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 m., tačiau gali būti priimti ir jaunesni – 6 m. vaikai, įvykdę priešmokyklinio ugdymo programą. Pradiniame ugdyme mokymas grindžiamas darniu visų ugdymo sričių (dorinis, kalbinis, matematinis, gamtamokslinis, socialinis, meninis, technologinis, kūno kultūros, sveikatos) įtraukimu. Ugdymas organizuojamas atsižvelgiant į besimokančiojo individualius gebėjimus, užtikrinant kokybišką besimokančiojo dalyvavimą bendrose mokymosi veiklose, mokymąsi grupėje (lavinant socialines ir komunikacines kompetencijas). Ugdymas grindžiamas integruoto mokymo strategija.

Pagrindinis ugdymas (5–12 kl.)

Remiamės tarpdiscipliniškumo principu, deriname skirtingų mokslų žinias, kurios papildo ir stiprina dalykines kompetencijas. Atsižvelgdami į bendrosiose programose numatytą turinį, pasiekimus ir mokinių amžių, didelį dėmesį skiriame pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai, tad dalį veiklų organizuojame ne mokykloje, o kitose aplinkose.

Neformalus ugdymas

Neformalus ugdymas licėjuje grindžiamas tuo, kad vaikai jo metu gautų įvairiapusiškų žinių, skleistųsi jų fiziniai bei protiniai gebėjimai. Iš gausybės neformalaus ugdymo pasiūlos atrinkdami būrelius savo mokiniams siūlome tik tuos, kuriuos veda profesionalūs neformalaus ugdymo vadovai – konkrečios srities specialistai, žmonės, mylintys savo veiklą.

TĖVŲ ATSILIEPIMAI

„Nuostabi mokyklos bendruomenė, kuri – lyg viena šeima. Džiaugiamės, kad skiriamas didelis dėmesys ir vaikų fiziniam aktyvumui: jie nesėdi visą dieną tarp keturių sienų, kasdien turi net dvi lauko pertraukas, šokių ir teatro užsiėmimus, kurie dar labiau išjudina.
Taip pat svarbu, jog nereikia kiekvieną dieną tempti sunkių kuprinių su vadovėliais ir pavargus po visos dienos padėti ruošti antrokei namų darbus, nes beveik viską atlieka mokykloje per tam skirtą namų darbų ruošos laiką. Ir pats svarbiausias dalykas – dukra nenori praleisti nei dienos ir ypač džiaugiasi, keliaudama į mokyklą“,

Agnė ir Elvinas, antrokės Adelės tėvai.

„Licėjus „Sokratus“ – puiki vieta augti geriems, smalsiems, kūrybiškiems vaikam. Čia vyrauja labai jauki atmosfera, mokiniai jaučiasi saugūs ir drąsūs. O mes kasdien džiaugiamės sūnaus iš mokyklos parsineštais įspūdžiais, žiniomis bei mokytojų rūpesčiu ir pagalba. Smagu čia būti!“

Ieva ir Ričardas, Mykolo (1 kl.) tėvai.

„Vienas didžiausių šios mokyklos privalumų mums – saugumas. Iš ryto pasitinka, o po pamokų palydi malonūs budėtojai, tad žinome, kad vaikai už mokyklos ribų be priežiūros neatsidurs. Nedidelė mokyklos bendruomenė suteikia jaukumo ir artumo jausmą, kuomet vaikų vardus žino ir su jais betarpiškai bendrauja ne tik mokytojai ar budėtojai, bet ir mokyklos direktorius.
Mūsų sūnui ypač patinka, kad erdvės mokykloje įrengtos šiuolaikiškai ir jaukiai, o klasėje vaikų nėra labai daug. Tai džiugina ir mus, nes užtikrinamas mokytojų dėmesys kiekvienam vaikui. Gustas taip pat labai džiaugiasi teatro, šokių bei eksperimentų pamokomis, edukacinėmis išvykomis. Mokykla šiuolaikiška, pamokose naudojamos inovatyvios, interaktyvios darbo priemonės.
Vertiname mokyklos direktoriaus ir kitų administracijos darbuotojų atvirumą mokyklos bendruomenei, žinome, jog iškilus klausimams, jų durys bus atviros pokalbiams ar pasiūlymams.
Mūsų mažasis sūnus Laurynas taip pat seka brolio pėdomis ir jau lanko VDU darželį „Sokratus“. Jaučiame, kad jis gauną visapusišką priežiūrą, kuri apima tiek pagrindinių poreikių patenkinimą, tiek kokybišką ugdymą. Kasdien iš auklėtojų gauname grįžtamąjį ryšį tiek žodžiu, tiek programėlėje „Kindervibe“, tad esame ramūs ir visada informuoti, kaip sekasi mūsų vaikui.
Kai abu vaikai mielai grįžta į ugdymo įstaigas, esame tikri, kad mūsų pasirinkimas teisingas: atrodo, tarsi tai būtų antri namai“

Liepa ir Martynas, Lauryno (darželinukas) ir Gusto (3 kl.) tėvai.

KVIEČIAME Į INDIVIDUALIUS SUSITIKIMUS ARBA ATVIRŲ DURŲ VAKARUS

Registruotis