UGDYMAS

Inovatyvus ugdymo turinys
Individualus dėmesys kiekvienam vaikui
Šiuolaikinių technologijų naudojimas
Bendradarbiavimus su VDU
Aukštos kvalifikacijos mokytojai
Tarptautinės programos
Švietimo pagalbos specialistai
Neformalus ugdymas:
būreliai, kuriuos veda profesionalūs, konkrečios srities specialistai: šachmatai, robotika, baseinas, šokis, keramika, golfas ir k.t.

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas vaikams nuo 1,5 m. Darželyje lanksčiai adaptuojame skirtingas ugdymo sistemas ir įvairius metodus, kurie integruojami kuriant ir įgyvendinant ugdymo turinį. Ugdymas orientuotas ne tik į konkrečių sričių žinias, bet ir į vaiko pasiekimų bei gebėjimų lavinimą. Ugdymo turinys kuriamas atsižvelgiant į konkrečius vaikų poreikius ir galimybes, orientuojantis į jų individualius pasiekimus.

Priešmokyklinis ugdymas (0 kl.)

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas 5–7 m. amžiaus vaikams, kurie ruošiami pagal priešmokyklinio ugdymo programą bei papildomą licėjaus ugdymo sampratą. Priešmokykliniame ugdyme lanksčiai taikomos skirtingos ugdymo sistemos ir įvairūs mokymo metodai, kurie integruojami į priešmokyklinio ugdymo programą. Ugdymas orientuotas ne tik į konkrečių sričių žinias, bet ir į vaiko pasiekimų bei gebėjimų lavinimą, pasiruošimą mokyklai individualiu, vaikui pritaikytu būdu, atsižvelgiant į konkretaus vaiko gebėjimus, poreikius, galimybes. 

Pradinis ugdymas (1–4 kl.)

Pradinio ugdymo pakopa apima mokymą(si) 1–4 klasėse. Į pirmą klasę priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 m., tačiau gali būti priimti ir jaunesni – 6 m. vaikai, įvykdę priešmokyklinio ugdymo programą. Pradiniame ugdyme mokymas grindžiamas darniu visų ugdymo sričių (dorinis, kalbinis, matematinis, gamtamokslinis, socialinis, meninis, technologinis, kūno kultūros, sveikatos) įtraukimu. Ugdymas organizuojamas atsižvelgiant į besimokančiojo individualius gebėjimus, užtikrinant kokybišką besimokančiojo dalyvavimą bendrose mokymosi veiklose, mokymąsi grupėje (lavinant socialines ir komunikacines kompetencijas). Ugdymas grindžiamas integruoto mokymo strategija.

Pagrindinis ugdymas (5–12 kl.)

Remiamės tarpdiscipliniškumo principu, deriname skirtingų mokslų žinias, kurios papildo ir stiprina dalykines kompetencijas. Atsižvelgdami į bendrosiose programose numatytą turinį, pasiekimus ir mokinių amžių, didelį dėmesį skiriame pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai, tad dalį veiklų organizuojame ne mokykloje, o kitose aplinkose.

Neformalus ugdymas

Neformalus ugdymas licėjuje grindžiamas tuo, kad vaikai jo metu gautų įvairiapusiškų žinių, skleistųsi jų fiziniai bei protiniai gebėjimai. Iš gausybės neformalaus ugdymo pasiūlos atrinkdami būrelius savo mokiniams siūlome tik tuos, kuriuos veda profesionalūs neformalaus ugdymo vadovai – konkrečios srities specialistai, žmonės, mylintys savo veiklą.
Registruotis