Pagrindinis, vidurinis ugdymas (5–12 kl.)

Ugdymas grindžiamas tarpdisciplininio dvikalbio (lietuvių ir anglų) mokymo(si) strategija. Deriname skirtingų mokslų žinias, kurios papildo ir stiprina dalykines kompetencijas. Atsižvelgdami į bendrosiose programose numatytą turinį, pasiekimus ir mokinių amžių, didelį dėmesį skiriame pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai, tad dalį veiklų organizuojame ne mokykloje, o kitose aplinkose.

UGDYMO GAIRĖS

 • Kalbinis ugdymas (lietuvių kalba ir literatūra, užsienio kalbos (anglų ir ispanų). Kalbiniams gebėjimams ir komunikavimo kompetencijai ugdyti skiriamos papildomos lietuvių kalbos konsultacijos. Anglų kalbos mokomasi pagal Cambridge programą atsižvelgiant į pasiekimų lygmenį. Pasiekus tam tikrą lygį suteikiama galimybė išsilaikyti tarptautinį Cambridge egzaminą. Atsižvelgiant į pasiekimų lygmenį mokomasi ir ispanų kalbos.
 • Visuomeninis ugdymas (istorija, geografija, pilietiškumo pagrindai, filosofija, ekonomika ir verslumas). Visuomeninio ugdymo srityje svarbus ne tik dalykinių žinių, bet ir kitų kompetencijų ugdymas, tad organizuojamos įvairios socialinės-pilietinės akcijos, per kurias mokiniai aktyviai įsitraukia į veiklas, siūlo iniciatyvas, mokosi būti aktyvūs pasaulio piliečiai;
 • Matematinis, gamtamokslinis ir technologinis ugdymas (matematika, informatika, biologija, chemija, fizika, gamtos mokslai, technologijos). Mokytojai kūrybiškai įgyvendina bendrąsias programas bendradarbiaudami tarpusavyje, organizuoja integruotas veiklas, taip pat išnaudojamos edukacinės erdvės už licėjaus ribų.
 • Meninis ugdymas (muzika, dailė, teatras, šokis, teatro terapija). Svarbi visapusiško ugdymo sritis, kurioje 5-6 klasių mokiniai turi galimybę pasirinkti šokio arba teatro pamokas, o nuo 7 klasės mokiniai lanko teatro terapijos pamokas,
 • Dorinis ugdymas. Siekiama ugdyti atsakingą, sąmoningą mokinių nuostatą savęs, kito asmens, visuomenės, gamtos ir pasaulio atžvilgiu, plėtoti ekologinę savimonę.
 • Fizinis ir sveikatos ugdymas (fizinis ugdymas ir gyvenimo įgūdžiai). Dėmesys judėjimo ir fizinio aktyvumo įgūdžiams visam gyvenimui įtvirtina sveikatos tausojimo ir stiprinimo nuostatas. Licėjuje visi mokiniai turi po 3 savaitines kūno kultūros pamokas.
 • Bendrosios kompetencijos (komunikavimo, kultūrinė, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninė ir socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos) ugdomos remiantis bendrųjų programų turiniu. Visos kompetencijos tarpusavyje susijusios ir ugdomos integraliai.

 

Mokomuosius dalykus dėsto skirtingų dalykų mokytojai. Mokytojai, atsižvelgdami į individualius mokinių gebėjimus, poreikius, diferencijuoja ugdymo turinį, pasirenka tinkamus metodus ir priemones, kurie padėtų mokiniams įgyti reikalingus gebėjimus: skatintų aktyvumą, savarankiškumą, kritinį ir kūrybinį mąstymą, atsakingą veikimą, orientavimąsi aplinkoje, gebėjimą spręsti problemas. Kiekviena klasė turi auklėtoją – mokytoją, kuris atsakingas už klasės bendruomenę, susidedančią iš mokinių, jų tėvų ir mokytojų, dirbančių su ta klase. Auklėtojas veikia mentorystės principu ir telkia kolektyvą siekdamos klasės ar individualių tikslų.

APLINKA

 • Didžioji dalis užsiėmimų mokiniams vyksta pagrindinėje klasėje, kurioje yra įrengtos darbo ir poilsio zonos;
 • Gamtos ir žmogaus, biologijos, fizikos, chemijos, šokio, kūno kultūros, teatro, dailės, technologijų užsiėmimai vyksta atskirose, šiems užsiėmimams pritaikytose patalpose;
 • Šaltuoju metų laiku kūno kultūros užsiėmimai yra organizuojami sporto salėje (šalia esančioje Vilniaus kolegijos sporto salėje);
 • Kiekvieną dieną vaikai laiką leidžia lauke (yra įrengtas uždaras sporto aikštynas);
 • Mokyklos viduje yra įrengtos poilsio zonos;
 • Klasės aprūpintos vaizdo projektoriais, kompiuteriais, ugdymo procese naudojami planšetiniai kompiuteriai, įvairios skaitmeninės mokymo priemonės.

 

5–10 klasių mokinių tvarkaraštis

Laikas Veikla
8:00–8:30 val. Mokytojų konsultacijos
8:30 val. Pamokų pradžia
12:00-12:20 Pietūs/laikas lauke*
12:20–13:05 val. Pamoka*
13:05–13:25 val. Pietūs/laikas lauke*
13:25–15:05 val. Pamokos
15:15–16:00 val. Pamokos, konsultacijos 8-10 kl. mokinams, klasės valandėlės

*pietūs, pamoka, laikas lauke vyksta tarp klasių rotacijos principu

KAINA

Pavadinimas Kaina
Mėnesio mokestis (mokama 10 mėn.) 725 Eur/mėn.
Maitinimo kaina 6.70 Eur/d.
Mokslo metų mokestis 480 Eur/m.
Į mėnesio mokestį įskaičiuota:
 • Kasdienis ugdymas pagal pagrindinio ugdymo programą 7:45–16:00 val.;
 • Psichologo konsultacijos;
 • Mokytojų konsultacijos;
 • Meninis ugdymas (dailė, teatras, muzika, šokis);
 • Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose;
 • Papildomi ugdymo programos moduliai.
Į mokslo metų mokestį įskaičiuota:
 • Aprūpinimas vadovėliais, pratybomis, bendromis mokymosi priemonėmis;
 • Priemonės dailės, eksperimentų ir kt. pamokoms;
 • Išlaidos higienos ir ūkio priemonėms;
 • Licėjaus nuotolinio mokymo(si) platforma „GOOGLE for Education“;
 • Dalyvavimas pirminiuose mokinių olimpiadų etapuose;
 • Edukacinės išvykos Vilniaus mieste (renginių bilietų, edukacinių programų išlaidos)*;
 • Programinės įrangos ir kitos licencijos;
 • Bendruomeniniai renginiai licėjuje;
 • Draudimas nuo nelaimingų įvykių.
  *per metus į metinio mokesčio kainą įskaičiuotos dvi išvykos (be transporto išlaidų).
Kiti mokesčiai:
 • Pietūs – 6,70 Eur, 
 • Jei užsakomas specialus maistas alergiškiems vaikams, taikomas papildomas antkainis;
 • Licėjaus uniformos kaina;
 • Papildomų užsiėmimų (plaukimas, šachmatai, robotika, kovų menai, keramika ir pan.) kaina.
Registruotis