KAS MES?

VDU Licėjus „Sokratus“ – šiuolaikiškas, universitetinis Licėjus Vilniuje, teikiantis kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą. Mes padedame atskleisti Jūsų vaiko potencialą: čia mąstome kritiškai, veikiame kūrybiškai, mokomės ir bendradarbiaudami tyrinėjame.

2016 m. įkurta mokykla „Sokratus“, sėkmingai pradėjo vykdyti priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas.

2021 m. mokykla tapo Vytauto Didžiojo universiteto licėjumi „Sokratus“.
Šiuo metu mokykloje mokosi 0–9 kl. mokiniai, toliau augame, 2023/2024 mokslo metams formuosime ir 10 klasę.

Sudėtinė licėjaus dalis yra „Sokratus“ darželis, kuriame ugdomi vaikai nuo 1,5 metų amžiaus.

SOCIALIAI ATSAKINGA IR SAUGI APLINKA

Uždara mokyklos teritorija
Saugus patekimas į patalpas

Nedidelė bendruomenė

Tvarumas

Atsakingo vartojimo skatinimas
Lygybė, patyčių prevencija
Dėmesys socialiam, emociniam ugdymui
Pilietinių iniciatyvų įgyvendinimas

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS

Bendradarbiavimas su Vytauto Didžiojo universitetu (VDU) atveria naujas galimybes mūsų mokiniams ir visai komandai. Licėjaus mokiniams atvira VDU infrastruktūra: jie lankosi, mokosi ir atlieka užduotis laboratorijose, auditorijose, naudojasi virtualia universiteto mokymosi aplinka. Licėjaus mokytojai gali neribotai naudotis VDU bibliotekomis ir jų turimais ištekliais, taip pat jie nuolat tobulina pedagogikos įgūdžius modernioje VDU Švietimo akademijoje, o mokyklos darbuotojų gretas papildo talentingiausi šioje įstaigoje parengti pedagogai.

Vytauto Didžiojo universitetas jau prieš dešimtmetį įvertino savo, kaip žinių ir inovacijų kūrėjo, vaidmens svarbą visuomenei. Prieš kelerius metus, nusprendus imtis atsakomybės rengti šalies pedagogus, šio vaidmens svarba dar labiau sustiprėjo 2021 m.

VDU įkūrė mokyklų tinklą, kurį šiandien sudaro 5 švietimo įstaigos (viena jų – VDU licėjus „Sokratus“), kurios labai unikalios ir skirtingos, tačiau visas jas vienija tos pačios vertybės, požiūris į ugdymo, kaip asmeninės kiekvieno vaiko pažangos procesą, mikroklimato, grįsto partneryste ir pasitikėjimu, kūrimas.

VDU mokyklų tinklo siekiai bendradarbiaujant universitetui ir mokykloms:

 • Harmoningos, laisvos, atsakingos ir visapusiškai išsilavinusios asmenybės ugdymas;
 • Pasitikėjimu grįstas mokytojo, mokinio ir visos bendruomenės bendradarbiavimas;
 • Vaikų mokymosi motyvacijos stiprinimas, įvertinant kiekvieno vaiko poreikius ir gabumus. Vertybė – kiekvieno vaiko unikalumas;
 • Humaniškos, kūrybingos ir darnios mokymosi aplinkos kūrimas;
 • Augantys akademiniai pasiekimai;
 • Įtraukusis ugdymas ir pagalba mokymosi sunkumus patiriantiems vaikams;
 • Pagilinta ugdymo programa gabiems vaikams.

 

Ugdymo naujovių principai, kurie taikomi VDU mokyklose:

 • Liberaliųjų menų ir mokslo (angl. Liberal arts and science) sinergijos taikymas ugdymo turinyje;
 • Socialinio emocinio ugdymo, mąstymo mokyklos strategijos;
 • Kūrybiškumo ir technologinių bei socialinių inovacijų sinergija mokymo procese;
 • Kalbų įvairovė ir kultūrų pažinimas. Kalbai jautrus mokymasis. Patrauklus lietuvių kalbos mokymas;
 • Integruoto ugdymo koncepcijos plėtojimas;
 • Skaitmeninių kompetencijų ugdymas – šiuolaikinės ugdymo aplinkos, skaitmeninių išteklių kūrimas ir taikymas;
 • Visos dienos mokyklos koncepcijos įgyvendinimas, užtikrinant integruotas formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklas.

 

VDU ir mokyklų bendradarbiavimo modelis:

 • Savitarpio pasitikėjimas;
 • Pedagogų formavimo bendros strategijos;
 • Pedagogų pasirengimas ir profesinis tobulėjimas bendradarbiaujant su universitetu;
 • Universiteto studentų veikla mokykloje (mokytojų asistentai ir kt.);
 • Mokyklos ir universiteto bendruomenių bendradarbiavimas.

 

„Gifted“ programa

VDU Švietimo akademijos gabių vaikų ugdymo centras „Gifted“ – tai neformaliojo ugdymo mokykla, dirbanti pagal universiteto specialistų adaptuotą tarptautinę Lietuvos–Izraelio gabių vaikų ugdymo programą. Po intensyvaus pasiruošimo ši programa Lietuvoje startavo 2020 m. Ji vykdoma pagal tarptautiniu mastu pripažintą Izraelio gabių vaikų švietimo modelį, kurį sudaro ugdymo programos įvairaus amžiaus vaikams.

Daugiau informacijos: https://gifted.vdu.lt/

Tarptautiniai projektai

Licėjaus „Sokratus“ bendruomenė nuolat dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose, skirtuose stiprinti bendruomeniškumą, plėsti mokinių ir mokytojų žinių lauką, ugdyti įvairius įgūdžius: kritinį mąstymą, kūrybiškumą, komandinį darbą, komunikavimą, bendradarbiavimą.

„Nordplus“ – Šiaurės ir Baltijos šalių tarptautinio bendradarbiavimo programa

Programa „Nordplus“ („Nordplus“ Framework Programme) yra skirta švietimo institucijoms iš Baltijos šalių (Lietuva, Latvija, Estija), Šiaurės šalių (Danija, Islandija, Norvegija, Švedija, Suomija) ir autonominių Šiaurės šalių sričių (Grenlandija, Farerų salos ir Alandų salos).

„Nordplus“ programos tikslai:

Kokybės švietime gerinimas

Pagrindiniai programos tikslai – švietimo ir mokslo kokybės gerinimas bei inovacijų diegimas

Bendradarbiavimas su pažangiomis Šiaurės ir Baltijos šalių švietimo institucijomis

Siekiame skatinti ilgalaikį švietimo institucijų bendradarbiavimą, pasikeitimą patirtimi ir gerąja praktika bei pasiektų rezultatų sklaidą ir tvarumą

Bendros Šiaurės ir Baltijos šalių švietimo erdvės kūrimas

Pagrindinės veiklos kategorijos siejamos su mobilumo, projektine ir tinklų veiklomis

Erasmus+

„Erasmus+“ yra Europos Sąjungos rėmimo programa, suteikianti mokymosi ir tobulėjimo galimybių įvairaus amžiaus, statuso, profesijų asmenims bei galimybę įvairioms organizacijoms, įstaigoms, institucijoms įgyvendinti programos kriterijus atitinkančius projektus.

Programa apima šias sritis:

 • Švietimo ir mokymo – tai programos sritis, kuri remia su formaliojo švietimo sritimis (aukštasis mokslas, profesinis mokymas, bendrasis ugdymas ir suaugusiųjų švietimas) susijusias veiklas. Šią programos sritį administruoja ir į visus su ja susijusius klausimus atsako Švietimo mainų paramos fondas;
 • Jaunimo – tai programos sritis, kuri remia su neformaliuoju ugdymu susijusias veiklas. Šią programos sritį administruoja ir į visus su ja susijusius klausimus atsako Jaunimo reikalų agentūra;
 • Sporto.

Programa „Erasmus+“ apima buvusias ES švietimo, profesinio mokymo, jaunimo ir sporto finansavimo programas: Mokymosi visą gyvenimą programą („Comenius“, „Erasmus“, „Leonardo da Vinci“, „Grundtvig“), programą „Veiklus jaunimas“ ir penkias tarptautines bendradarbiavimo programas („Erasmus Mundus“, „Tempus“, „Alfa“, „Edulink“ ir bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis programą).

Registruotis